Datum Česky Italsky
04.03.2020 Jakoukoli Boží vůli nelze přijmout jinak než vírou. Rozum ať je na svém místě, ať do Boží vůle nezasahuje a stará se o své věci, aniž by se vměšoval do oblasti někoho jiného, tedy do oblasti nadpřirozené. Po přijetí Boží vůle může rozum doprovázet víru a sdílet se s ní, ale nemá se stavět před víru a před Boží vůli. "Ogni volontà di Dio non ha altra accoglienza se non quella della fede. La ragione stia al suo posto, non intervenga sulla volontà di Dio e si faccia i fatti suoi, senza invadere il campo altrui, cioè il soprannaturale. Dopo l’accoglienza, la ragione può accompagnare la fede con la condivisione, ma non deve anteporsi alla fede e alla volontà di Dio."
28.05.2016 Víra a láska ke Kristu překonávají satanův útok, který má za cíl rozesmutnit tvou duši, protože zůstává za každou cenu věrná v lásce k Pánu a bližnímu. "La fede e l’amore a Cristo fanno superare l’insulto di satana, che ha lo scopo di rattristare la tua anima perché rimane ad ogni costo fedele nell’amare il Signore e il prossimo."
21.03.2016 Trpí se lépe a více, když se utrpení nevpustí do hlubin srdce, aniž by se člověk spojil s Ježíšem; jinak je nebezpečí, že se zmenší jeho obětování Pánu a sebeovládání. "Si soffre meglio e di più non lasciando entrare la sofferenza nelle profondità del cuore senza unirsi a Gesù, altrimenti c’è il pericolo di ridurne l’offerta al Signore e il dominio di sé."
18.03.2016 Jak jsme zvláštní: někdy jsme rádi, když něco nenajdeme nebo se s někým nesetkáme; jindy naopak, jak satan napovídá, litujeme, že jsme něco nenašli nebo se s někým nesetkali. Děkuj moudrému a svatému Bohu, že ti posílá to, co tě činí lepším a svatějším. "Come siamo strani noi: a volte abbiamo piacere di non trovare qualcosa o qualcuno; a volte, invece, come satana suggerisce, abbiamo il dispiacere di non aver trovato qualcosa o qualcuno. Ringrazia Dio, sapiente e santo a farti trovare ciò che ti rende più buono e più santo."
17.03.2016 Izolovanost má dvě tváře: jednu dobrou a jednu špatnou. Izolovanost je dobrá, když chceš být důvěrněji s Ježíšem a od všeho a od všech se vzdálíš. Izolovanost není dobrá, když se vzdálíš od druhých proto, abys šel za tím, co ti ponouká vlastní já, které tě obratně odloučí od Boží vůle a od bližního. Vzdálit se kvůli osamocení má dva důvody: výmluvu a skrytost. "L’isolamento ha due facce: una buona e una cattiva. L’isolamento è buono quando si cerca di stare più intimamente con Gesù, estraniandosi da tutto e da tutti. L’isolamento non è buono quando ci si estranea dagli altri per dar retta a quello che suggerisce il proprio io che, abilmente, ti allontana dalla volontà di Dio e dal prossimo. L’allontanamento a favore dell’isolamento ha due ragioni: la giustificazione e il nascondimento."
08.03.2016 Maminka a děti jsou pramenem a veselím budoucích generací. "La mamma e i figli sono la sorgente e la festa delle future generazioni."
04.03.2016 Musíš se připojit k Ježíšovým utrpením, aby ses spasil; z žádného důvodu se nesmíš připojit k satanovi, aby ses nezatratil. "Devi associarti alle sofferenze di Gesù per salvarti; per nessun motivo devi associarti con satana per non dannarti."
19.02.2016 Pro mnohé je bohužel těžké dojít k přesvědčení, že satan je silnější než ty a že Ježíš je silnější než satan a než všichni. Přesvědčení by vedlo k obezřetnosti vůči satanovi a k důvěře vůči Ježíši. "Per tanti, purtroppo, è difficile convincersi che satana è più forte di te e Gesù è più forte di satana e di tutti. La convinzione condurrebbe ad essere prudenti con satana e fiduciosi con Gesù."
18.02.2016 Skrývání je satanův nejlepší způsob, jak oklamat: skryje se v tvém Já, abys volil zlo jako dobro, a skryje se v hříchu, o kterém tě přesvědčí, že to není hřích. Pouze tvá víra v Krista ho může odhalit. "Il nascondimento è il modo migliore di satana per ingannare: si nasconde nell’io nel far scegliere il male come bene e si nasconde nel peccato non facendolo ritenere tale. Solo la tua fede in Cristo può scoprirlo."
17.02.2016 Miluj svůj domov a ty, kdo v něm bydlí. Budeš ho činit stále pěknějším a budeš rád s ostatními. "Ama la tua casa e chi vi abita: tu la farai sempre più bella e sarai più contento di stare insieme."
16.02.2016 Vyrovnaná nálada zaručuje bratrskou lásku a soužití v komunitě. "L’umore uniforme garantisce la carità fraterna e la convivenza di una comunità."
15.02.2016 Bůh je láska. Každý jeho skutek vůči tobě je láska, proto mu buď na blízku. Satan je nenávist. Každé jeho jednání je vůči tobě nenávistí, proto se od něj drž daleko, nebo lépe – daleko před ním uteč. "Dio è amore. Ogni sua opera verso di te è amore, perciò stagli vicino. Satana è odio. Ogni sua azione è odio verso di te, perciò stai alla larga, anzi fuggi lontano da lui."
14.02.2016 Nyní je na tobě nabýt přesvědčení, že začínáš být tím, čím budeš, na svědectví, na zemi a v nebeské slávě. "Ora tocca a te convincerti di cominciare a essere quello che sarai, in testimonianza, sulla terra e nella gloria dei Cieli."
12.02.2016 Nediv se, pokud tě Zlý duch chytne, strká a hodí na smetiště. Dělá to proto, aby tě přesvědčil o tom, co jsi, protože spíše on nepřiznává, kým dnes z Božího milosrdenství skutečně jsi. "Non ti sorprendere se il maligno ti prende, ti spinge e ti getta nell’immondezzaio. Egli lo fa per convincerti di quello che sei, perché egli piuttosto non si convince chi sei di fatto oggi, per la misericordia di Dio."
11.02.2016 Víra v Krista překonává osobní slabost a nehodnost. Boží milosrdenství nehledí na tvá provinění, nýbrž jen na tvoji víru. Poukazování na tvou nehodnost je dílem Zlého ducha, který chce bránit víře v milosrdného Krista. "La fede in Cristo supera la propria debolezza e la personale indegnità. La misericordia del Signore non guarda i tuoi demeriti, ma solo la tua fede. È opera del maligno presentarti la tua indegnità, per impedirti di aver fede in Cristo misericordioso."
11.02.2016 Víra v Krista překonává osobní slabost a nehodnost. Boží milosrdenství nehledí na tvá provinění, nýbrž jen na tvoji víru. Poukazování na tvou nehodnost je dílem Zlého ducha, který chce bránit víře v milosrdného Krista. "La fede in Cristo supera la propria debolezza e la personale indegnità. La misericordia del Signore non guarda i tuoi demeriti, ma solo la tua fede. È opera del maligno presentarti la tua indegnità, per impedirti di aver fede in Cristo misericordioso."
10.02.2016 Milosrdenství není pouhé sdílení a soucit, ani pouhé odpuštění, nýbrž navrací všechny pozbyté dary, potřebné k zastávání vlastní úlohy a k úplnému usmíření se všemi. "La misericordia non è semplice condivisione e compassione e nemmeno solo perdono, ma è recupero di tutti i doni necessari per l’esercizio del proprio ruolo e della completa riconciliazione con tutti."
09.02.2016 Milosrdenství je pramenem blaženosti, tím větší, čím větší byla urážka od toho, kdo ti ublížil. "La misericordia è fonte di beatitudine, tanto più grande quanto maggiore è stata l’offesa di chi ti ha fatto del male."
08.02.2016 Když máš úzkost v srdci, neklesej na mysli; Ježíš ví, utěšuje, dá sílu i řešení. Buď s Ježíšem! Konat Boží vůli je jediný způsob. "Quando hai l’angoscia nel cuore non ti scoraggiare: Gesù conosce, conforta, dà la forza e la soluzione. Stai con Gesù! Fare la volontà di Dio è l’unica maniera."
07.02.2016 Aby Zlý duch odstranil víru z tvého srdce, zkouší všechny způsoby: vedě tě k hledání viníka, bere ti sílu ke snášení, zatemňuje řešení, a když vidíš řešení příliš daleko, vede tě k pochybování o jeho naplnění. "Per rimuovere la fede dal tuo cuore il maligno le pensa tutte: ti induce a cercare il colpevole, ti fa venir meno la forza di sopportare, non ti fa vedere la soluzione e, vedendola troppo lontana, ti fa dubitare dell’avveramento."
06.02.2016 Pravá víra je ta, která nepřestává věřit, dokud se neuskuteční. "La vera fede è quella di continuare a credere sino al suo avveramento."
26.01.2016 Citovost (afektivita) je velkým Božím darem. Nadpřirozená citovost nemůže nezahrnout také lidství, aniž by převládlo. Převaha lidské citovosti nakonec vyloučí citovost nadpřirozenou, na rozdíl od ustálené citovosti nadpřirozené, která zahrnuje i tu lidskou, kterou však udržuje na jejím správném místě. "L’affettività è un dono grande del Signore. L’affettività soprannaturale non può non coinvolgere anche l’umanità, senza che prevalga. La prevalenza dell’affettività umana arriverà ad escludere quella soprannaturale, a differenza della stabile affettività soprannaturale, che include quella umana, lasciandola sempre al giusto posto."
25.01.2016 Když jedeš autem, neztrácíš čas ohlížením se napravo a nalevo, nýbrž snažíš se udržet se stále ve správném pruhu. V duchovním životě je bohužel kromě mnoha aut, rozptylujících ze všech stran, na široké cestě mnoho pruhů. Pouze, když se modlíš, můžeš mít vždy po boku Ježíše, který ti zaručuje, že pojedeš ve správném pruhu, abys dojel do cíle, který ti ukázal. "Quando viaggi in macchina non perdi tempo a guardare a destra e a sinistra, ma cerchi di rimanere sempre nella corsia giusta. Nella vita spirituale, purtroppo, oltre a tante macchine che distraggono da ogni lato, sull’ampia strada sono anche affiancate tante corsie. Solo pregando puoi avere sempre a fianco Gesù, che ti garantisce la corsia della via giusta per raggiungere il traguardo da Lui fissato."
24.01.2016 Nikdy nebuď příliš smutný, protože smutek, který přichází od Pána, je mírný a krátký; smutek, který od něho nepřichází, víš, jak začne, ale nevíš, jak může dopadnout. Smutek, který přichází od Boha, se pak promění v radost; zatímco smutek, který nepřichází od Boha, se stane zasmušilostí, nervozitou a tak dále. "Non stare mai troppo triste, perché la tristezza che viene dal Signore è soave e breve; quella che non viene da Lui sai come incomincia ma non sai come finisce. La tristezza che viene da Dio dopo si trasforma in gioia; la tristezza, invece, che non viene da Dio diventa musoneria, nervosismo e quant’altro."
23.01.2016 Když jdeš pozdravit ženatého přítele, s láskou obejmeš jeho a ohleduplně pozdravíš i jeho manželku. Vůči Ježíši máš jednat stejně: když jdeš do kostela, abys ho adoroval a objal ho, nezapomeň se pomodlit za jeho milovanou nevěstu a tvou matku, Církev. "Quando vai a salutare un amico sposato, abbracci con affetto l’amico e saluti con riguardo la sua sposa. Con Gesù devi fare lo stesso: quando vai in chiesa per adorarlo e abbracciarlo, non dimenticare di pregare per la sua diletta Sposa e Madre tua, la Chiesa."
22.01.2016 Víš, že Panna Maria tě má velmi velmi ráda? Víš, že Panna Maria se na tebe neustálé dívá, jako maminka na své dítě, aby nespadlo, když kráčí? Víš také, že Panna Maria tě občas jako maminka vezme do náruče, přitiskne k svému srdci a políbí tě? Tvá poslušnost je láskou, tvá láska je polibek nebeské Mamince. "Lo sai che la Madonna ti vuole tanto tanto bene? Sai che la Madonna ti guarda continuamente, come la mamma il suo bambino quando cammina per non cadere? Sai pure che la Madonna, come la mamma, ogni tanto ti prende in braccio, ti stringe al cuore e ti bacia? La tua ubbidienza è amore, il tuo amore è il bacio alla Mamma Celeste."
21.01.2016 Nemysli na prázdnotu, kterou cítíš; úkon lásky k Ježíši naplní tvé srdce jeho nekonečnou láskou. Strach z prázdnoty je znamením tvé samoty, protože jsi neudělal úkon lásky k Ježíši. "Non devi pensare al vuoto che senti; un atto di amore a Gesù ti riempirà il cuore del suo amore infinito. La paura del vuoto è segno della tua solitudine per il mancato atto di amore a Gesù."
20.01.2016 Neklesej na mysli, pokud někdy bolest vyvstane na paměti a v duchu neobyčejně překvapivě. S pokorou a mírností srdce bolest bez diskutování obejmi a dej ji s láskou Ježíši, přestože je neodbytná. Tvá víra ti bude oporou v utrpení, naděje jistotou řešení a láska radostí z vítězství. "Non ti scoraggiare se, a volte, la pena entra nella memoria e nell’animo con inaudita sorpresa. Con umiltà e mitezza di cuore abbraccia la pena senza discutere e donala con amore a Gesù, nonostante la sua insistenza. La tua fede sarà il sostegno nella sofferenza, la speranza la certezza della soluzione e l’amore la gioia della vittoria."
19.01.2016 Stává se ti, že v hloubce svého ducha necháš nějakou bolest, kterou zároveň nechceš a současně bys litoval, kdybys ji ztratil? Tato hra ti den po dni může velmi ublížit až do té míry, že přestaneš bojovat a že ji definitivně necháš v hlubinách ducha, kde se utvoří odpudivá a nepropustná bažina. Pospěš si modlit se k Ježíši, s čestným srdcem, a přestaň si zahrávat se skrytými bolestmi. "Ti capita di lasciare una pena nel profondo del tuo spirito e simultaneamente non la vuoi ed insieme ti dispiace di perderla? Questo gioco, giorno dopo giorno, ti può fare molto male, sino a cessare di lottare e di lasciarla definitivamente nel fondo dell’animo, generando una palude disgustosa e insolubile. Affrettati a pregare Gesù con lealtà di cuore e smettila di giocare con le pene nascoste."
18.01.2016 Nyní si ceníš pokoje v srdci. Když jsi byl malý, neznal jsi jej a nejraději sis hrál. Když jsi byl mladý, pohrdal jsi jím a dával jsi přednost pokoji smyslů. Nyní ho vyhledáváš, abys jej nalezl, přitiskl si ho k srdci a kráčel jako dobrý křesťan. "Adesso apprezzi la pace del cuore. Quand’eri piccolo non la conoscevi e ti piaceva giocare; da giovane la disprezzavi e preferivi la pace dei sensi; ora la cerchi per trovarla e tenerla stretta al cuore, per camminare da buon cristiano."

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com

Myšlenka Padre

04. 03. 2020

Jakoukoli Boží vůli nelze přijmout jinak než vírou. Rozum ať je na svém místě, ať do Boží vůle nezasahuje a stará se o své věci, aniž by se vměšoval do oblasti někoho jiného, tedy do oblasti nadpřirozené. Po přijetí Boží vůle může rozum doprovázet víru a sdílet se s ní, ale nemá se stavět před víru a před Boží vůli.

"Ogni volontà di Dio non ha altra accoglienza se non quella della fede. La ragione stia al suo posto, non intervenga sulla volontà di Dio e si faccia i fatti suoi, senza invadere il campo altrui, cioè il soprannaturale. Dopo l’accoglienza, la ragione può accompagnare la fede con la condivisione, ma non deve anteporsi alla fede e alla volontà di Dio."