Co to znamená „jediné dobro“? Dobro je objekt lásky. Milovat znamená chtít dobro a dobro které chceme, je potřeba dát. Tedy kde je dobro, tam je láska. A jelikož Bůh je nekonečná láska, je v něm to nejvyšší dobro a každé dobro.

Každé dobro, jakéhokoli druhu, pochází od Boha a patří Bohu. Všechno ostatní není dobro, je to zlo. To ostatní je hřích, svět, satan, pokušení, žádostivosti a nástrahy, které pocházejí z porušení hříchem. Tohle nepatří ani k dobru, ani k Ježíši ani k Bohu a proto neexistuje žádné jiné dobro než Bůh, Kristus.

Jediné dobro je Ježíš a tak ho miluji. A jelikož láska k němu je plnění jeho vůle, plnění jeho slova: „Když mne milujete, budete zachovávat má slova“ (Jn 14,23), tak Ježíš zůstává jediným tvým dobrem a jedinou tvojí láskou, když posloucháš jedině slovo Boží a ty, kterým Ježíš svěřil své slovo – tedy Církev, biskupy, kněze, představené. Tito všichni zprostředkují slova Ježíše a v čase vzájemně spolupracují, protože zůstávají vždy v lásce Ježíše, jako jediného dobra.

Ježíš zůstává v lásce Otce, který představuje jeho jediné dobro, a je pozorný k jeho slovům. Tak i my, když považujeme Ježíše za své jediné dobro, jsme pozorní k jeho slovům, protože jenom poslušností vůči jeho slovům svědčíme o tom, že ho milujeme.

Máš ve svém srdci Ježíše jako své jediné dobro? Miluješ Ježíše jako své jediné dobro? Svět, satan a tvé já jsou v protikladu vůči Ježíši a tedy jsou v protikladu k dobru. Jestli chceš a miluješ dobro a víš, že jediné dobro je Ježíš, Ježíš Kristus, ten, který se ti nabízí, jestli chceš jediné dobro, kterým je Ježíš, musíš uvádět do praxe jeho slova.

Miluješ Ježíše jako své jediné dobro, jestliže uvádíš do praxe to, co přikázal: „Milujte se navzájem“ (Jn 15,12), a milujte taky své nepřátele.

Když zůstáváš ve společenství lásky k Ježíši, miluješ své bratry i své nepřátele a taky celé stvoření. Všechno co je dobré se stává milovaným v Kristu. V Kristu potřebujeme milovat každé dobro, protože On je jediné dobro a On je principem každého dobra. Tam kde je dobro, tam je Ježíš a proto tedy musím milovat všechny dobra v Kristu.

Satan nechce dobro. Nenávidí a maskuje svou nenávist potěšením já a žádostivostmi, kterými nás přesvědčuje: „Budete jako Bůh“ (Gen 3,5), „budete svobodní“ a místo toho přivádí do otroctví.

Věříš tomu, co řekl Ježíš: „Se mnou, nebo proti mně (Mt 12,30)“? Jestliže Ježíš není tvým jediným dobrem, to ostatní je proti Ježíši. Jestliže následuješ pokoušení satana, nástrahy světa, žádostivosti světa a svádění které přichází z tvého těla, miluješ něco jiného a ne Ježíše.

Jediné dobro je Ježíš, protože On je nejvyšší dobro a je principem každého dobra. Neexistují jiná dobra mimo Ježíše. Když chceš milovat, objektem tvé lásky je dobro a proto musíš milovat Ježíše a v něm všechny dobra, které stvořil Bůh a které chtěl, abys je miloval.

Ale odkud přicházejí dobra? Ke komu se vztahují? Od koho pocházejí tyto dobra? Od Krista: to On je stvořil, on je vydobyl, všechny patří Jemu. Proto v Kristu, když bude tvým jediným dobrem, budeš milovat všechny dobra. A když se odchýlíš od slova Božího, od toho, které stanovil Bůh abychom ho milovali: Když mne miluješ, zachovávej má slova“ (Jn 14,23), je jasné, že miluješ něco jiného a že Kristus už není tvým jediným dobrem.

Kdo jsou kněží a zasvěcení? Ti, které Kristus zvolil, aby se s ním stali jedno. Ale jestli nebudeme milovat Krista jako své jediné dobro, nebudeme ani jeho služebníci, ani jeho přátelé, ani jeho příbuzní, ani jeho nevěsty.

To v Kristu nacházíme všechny dobra; v Kristu milujeme všechno stvoření a od Krista máme sílu milovat všechno to, nad čím Bůh vládne. Všechno je zahrnuto v Kristu, všechny dobra a všechna stvoření.

V Kristu musíme milovat všechno, On musí být tvým jediným dobrem, v něm musíš milovat všechno, pro lásku k němu musíš milovat bližního, pro lásku k němu musíš milovat kněze, duchovního otce, šéfa v práci… On musí být tvým jediným dobrem.

Od Krista přijímáme Božský život, protože Bůh je láska. Božský život v nás je život lásky a Boží láska, která je nám s prostředkována skrze Boží život a skrze Vzkříšeného, je láska k dobru. A jelikož každé dobro přijímáme od Krista a máme ho zacílit na Krista, v Kristu máme vylít všechnu svoji lásku, praktikováním jeho slova. Máme zůstat v jeho lásce tak, jak Ježíš zůstával v lásce Otce, tím, že následoval všechno to, co mu jeho Otec svěřil (přikázal).

A teď jdi do hloubky svého ducha: je Ježíš tvým jediným dobrem? „Ale já miluji stvoření, které Bůh stvořil“! Ano, ale miluješ je v Kristu? Miluješ je tak, jak ti to Kristus přikázal? Chceš pro tyto stvoření dobro, nebo chceš dobro maskované (falešné)? Falešné dobro je zájem, afektivita, hřích…

Kdy zahodíš všechnu tuto špínu a půjdeš za Ježíšem s čistotou ducha? „Ježíši, Ty jsi mým jediným dobrem a tedy jedinou mojí láskou, jediným mým pokladem. Bez Tebe nemůžu dělat nic. Ty jsi původcem víry, Ty jsi moje naděje, moje láska. V Tobě nacházím všechno: nacházím Otce, Ducha Svatého, Pannu Marii, otce Pia, svou spásu, své bratry; v poslušnosti nacházím Boha a toho, koho Bůh poslal, v lásce nacházím všechna stvoření; přátele, nepřátele a všechno stvoření, v Kristu vzkříšeném.“

Jestliže nemilujeme Krista jako své jediné dobro, znesvěcujeme svou osobu: nejsme ani křesťané, ani zasvěcení, ani kněží. On je jediné dobro.

Ale ještě více: pro Ježíše, v Otci, který je jeho jediné dobro, tam jsme my. A pro lásku k Otci dal za nás na kříži svůj život. Následoval tento příkaz: miloval nás v Otci. Stejně tak i my máme milovat v Ježíši. Skoncuj se světskostí z neuspořádaných afektů.

„Jediné dobro“ znamená, že máš milovat Krista jako zdroj každého dobra a jako původce každého dobra. Proto v Kristu máš milovat maminku, kněze, duchovního otce, Pannu Marii…. V Něm je všechno a všichni, v Něm máme univerzální lásku. Ďábel to všechno plete.

Co to znamená milovat všechno a všechny pro lásku k Ježíši? Jestliže miluješ Ježíše, dělej to, co říká. Tehdy milujeme všechno a všechny v Ježíši, když milujeme všechny tak, jak to chce On, to znamená, když děláme dobro - to skutečné dobro, ne to falešné. Ne to, které znepokojuje a které je zdrojem falešného potěšení, nebo možná i hříchu.

Toto chce Ježíš. Zůstávejme v jediné lásce, v jediném dobru, kterým je Kristus.

Překlad: Jana Hašková

Myšlenka Padre

04. 03. 2020

Jakoukoli Boží vůli nelze přijmout jinak než vírou. Rozum ať je na svém místě, ať do Boží vůle nezasahuje a stará se o své věci, aniž by se vměšoval do oblasti někoho jiného, tedy do oblasti nadpřirozené. Po přijetí Boží vůle může rozum doprovázet víru a sdílet se s ní, ale nemá se stavět před víru a před Boží vůli.

"Ogni volontà di Dio non ha altra accoglienza se non quella della fede. La ragione stia al suo posto, non intervenga sulla volontà di Dio e si faccia i fatti suoi, senza invadere il campo altrui, cioè il soprannaturale. Dopo l’accoglienza, la ragione può accompagnare la fede con la condivisione, ma non deve anteporsi alla fede e alla volontà di Dio."